Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 245 (0.089 secs)
You searched for: creator:"அ.ச.ஞா"
[1] 2 3 4 5     Next    Last
[audio]hhhhhhhhh - นิยายธรรมะ เรื่อง พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอน "คราเมื่อทรงปลงพระชนมายุสังขาร" โดย อ.วศิน อินทสระ
à¸à¸´à¸¢à¸²à¸¢à¸à¸£à¸£à¸¡à¸° à¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸ à¸à¸£à¸°à¸­à¸²à¸à¸à¸à¹ à¸à¸¸à¸à¸à¸­à¸à¸¸à¸à¸² à¸à¸à¸´à¸¢à¸²à¸¢à¸à¸£à¸£à¸¡à¸° à¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸ à¸à¸£à¸°à¸­à¸²à¸à¸à¸à¹ à¸à¸¸à¸à¸à¸­à¸à¸¸à¸à¸² à¸à¸­à¸ "à¸à¸£à¸²à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸à¸£à¸à¸à¸¥à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸à¸¡à¸²à¸¢à¸¸à¸ª...
Keywords: นิยายธรรมะ เรื่อง พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอน คราเมื่อทรงปลงพระชนมายุสังขาร โดย อ.วศิน อินทสระ
Downloads: 26
[audio]hdas2 - ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ - ตั๊กแตน
à¹à¸¡à¹à¹à¸à¹à¹à¸à¸à¸à¸³à¹à¸à¸à¹à¸¡à¹à¹à¸à¹ - à¸à¸±à¹à¸à¹à¸à¸
Keywords: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ - ตั๊กแตน
Downloads: 22
[texts]HAJJ TAWHEED THAI.DOC - มูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย
à¸à¸µà¹à¸­à¸¢à¸¹à¹: อิà¸à¸²à¸à¸°à¸®à¸ºà¸®à¸±à¸à¸à¹ : สัà¸à¸¥à¸±à¸à¸©à¸à¹à¹à¸«à¹à¸à¹à¸­à¸à¸ à¸²à¸ (à¹à¸à¸²à¸®à¸µà¸) อัà¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸µà¹à¸ªà¸¸à¸ ภาษา: à¹à¸à¸¢ à¸à¸¹à¹à¹à¸à¸µà¸¢à¸ : มูฮัมมัà¸à¸à¸²à¹à¸à¸£à¹ หะà¸à¸²à¹à¸...
Keywords: อิบาดะฮฺฮัจญ์ สัญลักษณ์แห่งเอกภาพ (เตาฮีด) อันโดดเด่นที่สุด-HAJJ TAWHEED T
Downloads: 8
[audio]lomyen79 - ลำล่อง คึดฮอดบ้าน
ลำลà¹à¸­à¸ à¸à¸¶à¸à¸®à¸­à¸à¸à¹à¸²à¸
Keywords: ลำล่อง คึดฮอดบ้าน
Downloads: 13
[audio]Mongkol38_22 - พระภาวนาวิริยคุณ
Refference: http://www.kalyanamitra.org/index_mongkhol.html
Keywords: Mongkol38; Prapawanawiriyakoon; Dharma; Dhamma
Downloads: 17
[audio]lomyen42 - แคน ลาย-ลมพัดพร้าว
à¹à¸à¸ ลาย-ลมà¸à¸±à¸à¸à¸£à¹à¸²à¸§
Keywords: แคน ลาย-ลมพัดพร้าว
Downloads: 20
[audio]lomyen36 - ซาวด์พิณแห่ม่วนๆ
à¸à¸²à¸§à¸à¹à¸à¸´à¸à¹à¸«à¹à¸¡à¹à¸§à¸à¹
Keywords: ซาวด์พิณแห่ม่วนๆ
Downloads: 4
[audio]sailom114 - ลำล่อง คึดฮอดบ้าน
ลำลà¹à¸­à¸ à¸à¸¶à¸à¸®à¸­à¸à¸à¹à¸²à¸
Keywords: ลำล่อง คึดฮอดบ้าน
Downloads: 5
[texts]MARATHI मराठी - सिंह सेनापती - राहुल सांकॄत्यायन - राहुल सांकॄत्यायन
२००० वरà¥à¤·à¤¾à¤à¤ªà¥à¤°à¥à¤µà¥à¤à¥ à¤à¤¤à¥à¤®à¤à¤¥à¤¨
Keywords: MARATHI; Marathi Novel; मराठी; सिंह सेनापती; राहुल सांकॄत्यायन; सिंह; सेनापती; राहुल; सांकॄत्यायन
Downloads: 173
[audio]"แรงใจต้านภัยเหงา"Demo track - ปฏิญญา ตั้งตระกูล
à¹à¸à¸¥à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸à¹à¸«à¹ à¸à¸±à¸à¸à¸´à¸à¸´à¸ªà¸²à¸£ à¹à¸à¹à¸²à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸£à¸¢à¸²à¸à¸²à¸¨à¸«à¸à¹à¸²à¸«à¸à¸²à¸§ 2009 à¹à¸à¸¢ à¸à¹à¸²à¸§à¸«à¸¥à¸°à¸à¸¹à¸ à¸à¸²à¸¢à¸à¹à¸­à¸à¸à¸à¸´à¸à¸à¸² à¸à¸±à¹à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸¹à¸¥
Keywords: แรงใจต้านภัยเหงา; น้อง; เพลงโฟลค์คำเมือง; ณัฐ กิติสาร; nongblp; บ่าวหล่ะปูน
Downloads: 322
[texts]SAHEEH MUSLIM TAMIL FULL - ரஹ்மத் அறக்கட்டளை
Prophet Muhammed (May Peace and Blessings Upon him), His Sayings, Doings and Approvals from his Life
Keywords: Islam; Muslim; Tamil; Prophet; Muhammed
Downloads: 755
[audio]oadlovenid - ขอให้รักของคุณกับผมนิรันดร
à¸à¸­à¹à¸«à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸±à¸à¸à¸¡à¸à¸´à¸£à¸±à¸à¸à¸£
Keywords: ขอให้รักของคุณกับผมนิรันดร
Downloads: 13
[audio]lomyen7 - บานเย็น - ปริศนา - แม่เฒ่าขอซิ่ง
à¸à¸²à¸à¹à¸¢à¹à¸ - à¸à¸£à¸´à¸¨à¸à¸² - à¹à¸¡à¹à¹à¸à¹à¸²à¸à¸­à¸à¸´à¹à¸
Keywords: บานเย็น - ปริศนา - แม่เฒ่าขอซิ่ง
Downloads: 23
[audio]lomyen4 - สายตาพิฆาต พิมพ์ใจ เพชรผลาญชัย
สายà¸à¸²à¸à¸´à¸à¸²à¸ à¸à¸´à¸¡à¸à¹à¹à¸ à¹à¸à¸à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸±à¸¢
Keywords: สายตาพิฆาต พิมพ์ใจ เพชรผลาญชัย
Downloads: 13
[audio]lomyen10 - ลำเพลินข้องใจพ่อเฒ่า - คำเกิ่ง ทองจันทร์
ลำà¹à¸à¸¥à¸´à¸à¸à¹à¸­à¸à¹à¸à¸à¹à¸­à¹à¸à¹à¸² - à¸à¸³à¹à¸à¸´à¹à¸ à¸à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸£à¹
Keywords: ลำเพลินข้องใจพ่อเฒ่า - คำเกิ่ง ทองจันทร์
Downloads: 31
[audio]lomyen52 - แดง จิตกร - หัวใจคิดฮอด
à¹à¸à¸ à¸à¸´à¸à¸à¸£ - หัวà¹à¸à¸à¸´à¸à¸®à¸­à¸
Keywords: แดง จิตกร - หัวใจคิดฮอด
Downloads: 13
[audio]lomyen51 - แดง จิตกร - หัวใจคิดฮอด
à¹à¸à¸ à¸à¸´à¸à¸à¸£ - หัวà¹à¸à¸à¸´à¸à¸®à¸­à¸
Keywords: แดง จิตกร - หัวใจคิดฮอด
Downloads: 7
[audio]cross leads to salvation - กางเขนนำความรอด
à¸à¸²à¸à¹à¸à¸à¸à¸³à¸à¸§à¸²à¸¡à¸£à¸­à¸
Keywords: กางเขนนำความรอด
Downloads: 15
[audio]lomyen33 - เพลงชินบัญชรแปล
à¹à¸à¸¥à¸à¸à¸´à¸à¸à¸±à¸à¸à¸£à¹à¸à¸¥
Keywords: เพลงชินบัญชรแปล
Downloads: 16
[audio]lomen3 - บรรยาย พระคุณแม่
à¸à¸£à¸£à¸¢à¸²à¸¢ à¸à¸£à¸°à¸à¸¸à¸à¹à¸¡à¹
Keywords: บรรยาย พระคุณแม่
Downloads: 33
[audio]lomen1 - มารดา มหาบุรุษ โดย ว.วุฒิชัย
มารà¸à¸² มหาà¸à¸¸à¸£à¸¸à¸© à¹à¸à¸¢ ว.วุà¸à¸´à¸à¸±à¸¢
Keywords: มารดา มหาบุรุษ โดย ว.วุฒิชัย
Downloads: 25
[audio]sailom92 - รักแท้คือแม่ผม_-_สาธิต_ทองจันทร์
รัà¸à¹à¸à¹à¸à¸·à¸­à¹à¸¡à¹à¸à¸¡_-_สาà¸à¸´à¸_à¸à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸£à¹
Keywords: รักแท้คือแม่ผม_-_สาธิต_ทองจันทร์
Downloads: 18
[audio]lomyen74 - กล่อมแม่ - ปาน ธนพร แวกประยูร
à¸à¸¥à¹à¸­à¸¡à¹à¸¡à¹ - à¸à¸²à¸ à¸à¸à¸à¸£ à¹à¸§à¸à¸à¸£à¸°à¸¢à¸¹à¸£
Keywords: กล่อมแม่ - ปาน ธนพร แวกประยูร
Downloads: 24
[audio]lomyen60 - ขวัญตา ฟ้าสว่าง - เจ้าแม่แปดโอ่ง
à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸² à¸à¹à¸²à¸ªà¸§à¹à¸²à¸ - à¹à¸à¹à¸²à¹à¸¡à¹à¹à¸à¸à¹à¸­à¹à¸
Keywords: ขวัญตา ฟ้าสว่าง - เจ้าแม่แปดโอ่ง
Downloads: 32
[audio]sailom88 - ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง "ฟังความเมีย" ตอนที่ 4
ลำà¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸à¹à¸­à¸à¸¥à¸­à¸ à¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸ "à¸à¸±à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸¡à¸µà¸¢" à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹ 4
Keywords: ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง ฟังความเมีย ตอนที่ 4
Downloads: 6
[audio]sailom87 - ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง "ฟังความเมีย" ตอนที่ 3
ลำà¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸à¹à¸­à¸à¸¥à¸­à¸ à¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸ "à¸à¸±à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸¡à¸µà¸¢" à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹ 3
Keywords: ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง ฟังความเมีย ตอนที่ 3
Downloads: 4
[audio]sailom86 - ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง "ฟังความเมีย" ตอนที่ 2
ลำà¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸à¹à¸­à¸à¸¥à¸­à¸ à¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸ "à¸à¸±à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸¡à¸µà¸¢" à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹ 2
Keywords: ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง ฟังความเมีย ตอนที่ 2
Downloads: 8
[audio]sailom89 - ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง "ฟังความเมีย" ตอนที่ 5
ลำà¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸à¹à¸­à¸à¸¥à¸­à¸ à¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸ "à¸à¸±à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸¡à¸µà¸¢" à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹ 5
Keywords: ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง ฟังความเมีย ตอนที่ 5
Downloads: 8
[audio]sailom84 - ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง "ฟังความเมีย" ตอนที่ 1
ลำà¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸à¹à¸­à¸à¸¥à¸­à¸ à¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸ "à¸à¸±à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸¡à¸µà¸¢" à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹ 1
Keywords: ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง ฟังความเมีย ตอนที่ 1
Downloads: 12
[audio]lomyen1 - หยาดเหงื่อเพื่อแม่ - เอกพล มนต์ตระการ
หยาà¸à¹à¸«à¸à¸·à¹à¸­à¹à¸à¸·à¹à¸­à¹à¸¡à¹ - à¹à¸­à¸à¸à¸¥ มà¸à¸à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸£
Keywords: หยาดเหงื่อเพื่อแม่ - เอกพล มนต์ตระการ
Downloads: 19
[audio]hdas3 - หยาดเหงื่อเพื่อแม่ - เอกพล มนต์ตระการ
หยาà¸à¹à¸«à¸à¸·à¹à¸­à¹à¸à¸·à¹à¸­à¹à¸¡à¹ - à¹à¸­à¸à¸à¸¥ มà¸à¸à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸£
Keywords: หยาดเหงื่อเพื่อแม่ - เอกพล มนต์ตระการ
Downloads: 19
[audio]lomyen1 - ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนที่ 6
à¸à¸£à¸°à¸§à¸±à¸à¸´à¸«à¸¥à¸§à¸à¸à¸¹à¹à¸¡à¸±à¹à¸ ภูริà¸à¸±à¸à¹à¸ à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹ 6
Keywords: ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนที่ 6
Downloads: 7
[audio]sailom - หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ออก 12 กย50
หลวà¸à¸à¸¹à¹à¸¨à¸¸à¸ วัà¸à¸à¸²à¸à¸à¸¥à¸­à¸à¸¡à¸°à¸à¸²à¸¡à¹à¸à¹à¸² ออภ12 à¸à¸¢50
Keywords: หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ออก 12 กย50
Downloads: 4
[audio]i miss you nid. - โอ๊ดคิดถึงนิดมากเกินกว่าคำบรรยาย
à¹à¸­à¹à¸à¸à¸´à¸à¸à¸¶à¸à¸à¸´à¸à¸¡à¸²à¸à¹à¸à¸´à¸à¸à¸§à¹à¸²à¸à¸³à¸à¸£à¸£à¸¢à¸²à¸¢
Keywords: โอ๊ดคิดถึงนิดมากเกินกว่าคำบรรยาย
Downloads: 22
[audio]lomyen57 - เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร
à¹à¸«à¸à¸·à¹à¸­à¸¢à¹à¸«à¸¡à¸à¸à¸à¸µ - à¹à¸¡à¸à¹ ภิรมยà¹à¸à¸£
Keywords: เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร
Downloads: 17
[audio]qqqwww1 - ทำอย่างไรจึงหายโกรธ ตอน ๑
à¸à¸³à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸£à¸à¸¶à¸à¸«à¸²à¸¢à¹à¸à¸£à¸ à¸à¸­à¸ à¹
Keywords: ทำอย่างไรจึงหายโกรธ ตอน ๑
Downloads: 16
[audio]hdas7 - พญาซ้างโกษฉัตทัณฑ์ ตอนที่ ๑
à¸à¸à¸²à¸à¹à¸²à¸à¹à¸à¸©à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸à¹ à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹ à¹
Keywords: พญาซ้างโกษฉัตทัณฑ์ ตอนที่ ๑
Downloads: 13
[audio]hdas8 - พญาซ้างโกษฉัตทัณฑ์ ตอนที่ ๒
à¸à¸à¸²à¸à¹à¸²à¸à¹à¸à¸©à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸à¹ à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹ à¹
Keywords: พญาซ้างโกษฉัตทัณฑ์ ตอนที่ ๒
Downloads: 16
[audio]hdas10 - พญาซ้างโกษฉัตทัณฑ์ ตอนที่ ๔
à¸à¸à¸²à¸à¹à¸²à¸à¹à¸à¸©à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸à¹ à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹ à¹
Keywords: พญาซ้างโกษฉัตทัณฑ์ ตอนที่ ๔
Downloads: 12
[audio]hdas9 - พญาซ้างโกษฉัตทัณฑ์ ตอนที่ ๓
à¸à¸à¸²à¸à¹à¸²à¸à¹à¸à¸©à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸à¹ à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹ à¹
Keywords: พญาซ้างโกษฉัตทัณฑ์ ตอนที่ ๓
Downloads: 13
[audio]sailomyen - พิณแกน แคนห่าว ลายแห่ใหม่
à¸à¸´à¸à¹à¸à¸ à¹à¸à¸à¸«à¹à¸²à¸§ ลายà¹à¸«à¹à¹à¸«à¸¡à¹
Keywords: พิณแกน แคนห่าว ลายแห่ใหม่
Downloads: 7
[audio]sailom112 - ลำแพน ย่านเฒ่า-พรศักดิ์ ส่องแสง
ลำà¹à¸à¸ ยà¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸²-à¸à¸£à¸¨à¸±à¸à¸à¸´à¹ สà¹à¸­à¸à¹à¸ªà¸
Keywords: ลำแพน ย่านเฒ่า-พรศักดิ์ ส่องแสง
Downloads: 27
[audio]M 92.5 MHz และ AM 891 KHz. สัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.สมชัย บวรกิตติ 'โรคเหตุใยหิน' - ฉัตรฤดี กาญจนวรางค์สิริ สัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.สมชัย บวรกิตติ 'โรคเหตุใยหิน'
à¸à¸±à¸à¸£à¸¤à¸à¸µ à¸à¸²à¸à¸à¸à¸§à¸£à¸²à¸à¸à¹à¸ªà¸´à¸£à¸´ สัมภาษà¸à¹à¸à¸´à¹à¸¨à¸© ศ.à¸à¸.สมà¸à¸±à¸¢ à¸à¸§à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸´ 'à¹à¸£à¸à¹à¸«à¸à¸¸à¹à¸¢à¸«à¸´à¸' รายà¸à¸²à¸£ 'à¸à¸¥à¸±à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸£à¸¹à¹à¸à¸¹à¹à¹à¸à¹à¸à¸à¸´à¸' ออà¸à¸­à¸...
Keywords: สัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.สมชัย บวรกิตติ 'โรคเหตุใยหิน'
Downloads: 8
[texts]Sura of Quran - ফদতগফদফদ্গফদের
দফদফফদà§à¦
Keywords: ফগফদ্দদ্দদ্দদ্দদ্দদ
Downloads: 18
[audio]for nid - โอ๊ดรักนิดน๊ะ รักมากด้วย นิดคือทุกสิ่งทุกอย่างของโอ๊ด
à¹à¸­à¹à¸à¸£à¸±à¸à¸à¸´à¸à¸à¹à¸° รัà¸à¸¡à¸²à¸à¸à¹à¸§à¸¢ à¸à¸´à¸à¸à¸·à¸­à¸à¸¸à¸à¸ªà¸´à¹à¸à¸à¸¸à¸à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸à¸­à¸à¹à¸­à¹à¸
Keywords: โอ๊ดรักนิดน๊ะ รักมากด้วย นิดคือทุกสิ่งทุกอย่างของโอ๊ด
Downloads: 26
[audio]lomyen40 - โปงลางเงินล้าน
à¹à¸à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸à¸´à¸à¸¥à¹à¸²à¸
Keywords: โปงลางเงินล้าน
Downloads: 45
[audio]hdas2 - สาวม.ปลายยังอายฮัก - ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
สาวม.à¸à¸¥à¸²à¸¢à¸¢à¸±à¸à¸­à¸²à¸¢à¸®à¸±à¸ - à¸à¹à¸²à¸§à¸à¸´à¸à¸¢à¹ à¸à¸´à¸à¸²à¸à¸´à¸
Keywords: สาวม.ปลายยังอายฮัก - ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
Downloads: 28
[audio]hdas6 - ลำเพลิน รุ่งฟ้า กุลาชัย ขุนแผนสท้านโลก
ลำà¹à¸à¸¥à¸´à¸ รุà¹à¸à¸à¹à¸² à¸à¸¸à¸¥à¸²à¸à¸±à¸¢ à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸à¸ªà¸à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸
Keywords: ลำเพลิน รุ่งฟ้า กุลาชัย ขุนแผนสท้านโลก
Downloads: 40
[audio]Morning Darling - โอ๊ดรักนิด
à¸à¸´à¸à¸à¸µà¹à¸£à¸±à¸
Keywords: โอ๊ดรักนิด
Downloads: 48
[audio]lomen4 - อ้อมกอดแม่
อà¹à¸­à¸¡à¸à¸­à¸à¹à¸¡à¹
Keywords: อ้อมกอดแม่
Downloads: 30
[1] 2 3 4 5     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource_audio
opensource

Related mediatypes

audio
texts